هیئت مدیره

  • آقای مهندس رضا عظیمی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
  • آقای دکتر عباس خلجی رئیس هیئت مدیره
  • آقای محسن ملکی آدرانی نایب رئیس هیئت مدیره
  • آقای مسعود صمدی (فردین) قائم مقام مدیرعامل