برنامه راهبردی

  1. ارایه خدمات نوین در صنعت مسکن (کارایی و کارآمدی بیشتر)
  2. افزایش سرعت و کیفیت در ارایه خدمات به مشتریان
  3. مشتری مداری و تلاش در جهت تأمین رضایت مشتریان
  4. دستیابی به سهم قابل توجه بازار مسکن شمال تهران
  5. . جذب، آموزش و ارتقای سطح علمی و تجربی مدیریت و کارکنان اداری و فنی و کارشناسی